Wespół z jednym partnerów pracowaliśmy na zlecenie Grupy Budowlanej, jednej z największych  działających w branży budowlanej na rynku Polski południowo-wschodniej.  Przedmiotem prac była wycena wartości spółki-córki zajmującej się aktywnością developerską w regionie. Wycena została przeprowadzone stosownie do postanowień standardów wyceny Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych opisanych w Powszechnych Krajowych Zasadach Wyceny (PKZW), Krajowym Standardzie Wyceny Specjalistycznym (KSWS) – Ogólne Zasady Wyceny Przedsiębiorstw. Zespół zastosował do przeprowadzenia wyceny podejście majątkowe i dochodowe.

Podejście majątkowe (ang. Asset-Based Approach) wyznaczyło wartość przedsiębiorstwa poprzez wartość jego aktywów pomniejszonych o pasywa obce. W wycenie uwzględniliśmy także aktywa oraz zobowiązania pozabilansowe. W przypadku tej konkretnej spółki zastosowaliśmy metodę wartości skorygowanych aktywów netto.

Podejście dochodowe (ang. Income Approach) z kolei wyznaczyło wartość przedsiębiorstwa w oparciu o strumienie przyszłych dochodów ekonomicznych zdyskontowanych oczekiwaną stopą zwrotu (kosztem zaangażowanego kapitału). W przypadku spółki wybraliśmy metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF (ang. Discounted Cash Flows) za lata 2016-2019 opartą na przepływach przynależnych wszystkim stronom finansującym: właścicielom i wierzycielom – FCFF (ang. Free Cash Flows to Firm).

Projekt został przeprowadzony w ekspresowym tempie, wychodząc naprzeciw wymaganiom zleceniodawcy.