Firma Bajger Consulting została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach pod numerem 2.24/00293/2013.

Wpisu dokonany został zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (DZ. U. Nr 236, poz. 2365 z późn. zmianami).

Wpis do RIS